FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYCIĘCIE I SPRZEDAŻ WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PNIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYCIĘCIE I SPRZEDAŻ WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PNIU

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 1/2014  z dnia 28.04.2014r. Prezesa Zarządu Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.

I.   Zamawiający:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach

KRS 0000432701

Reprezentowana przez Prezesa Zarządu –  Radosława Nowosielskiego

adres korespondencyjny/osoba do kontaktu:

Plac Bema 5,  10-516 Olsztyn

tel. 502 538 766 /Radosław Nowosielski/

fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

   II.   Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Wycięcie i sprzedaż wierzby energetycznej na pniu, położonej w mieście Jeziorany, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 133/20.

Zakres zamówienia publicznego  i wymagania Zamawiającego:

Wycięcie i sprzedaż wierzby energetycznej na pniu w tym:

–  Ścinka na całej plantacji powinna być przeprowadzona na wysokości od 10 cm do 30 cm
   nad  ziemią.
– Prace związane z wykonaniem ścinki, transportem wierzby i składowaniem powinny być dokonane
  z   najwyższą starannością aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia na plantacji.

– Sprzedaż biomasy powstałej ze ścięcia wierzby energetycznej.

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

do 31.03.2020 roku.

IV.  Wymagania dotyczące  Wykonawcy:

a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia;
d. nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia dostarczonego przez Wykonawcę.

V. Wymagania dotyczące ceny oraz sposób oceny ofert:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – uwzględniającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.
  2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.
  3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:
    cena ofertowa brutto – 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną i podpisaną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 18.12.2019 roku do godz. 15.00 (włącznie) – decyduje data wpływu oferty:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

– pocztą na adres: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. ,  Plac Bema 5,  10-516 Olsztyn lub

– pocztą elektroniczną  na adres :  fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VII.  Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Radosław Nowosielski

tel. 502 538766

e-mail:  fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od  zamówienia bez podania przyczyny.

Przed złożeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu plantacji.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – dokument do pobrania

Radosław Nowosielski – Prezes Zarządu