FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ PALIWA AVGAS 100 LL

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ PALIWA AVGAS 100 LL

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 28.04.2014r. Prezesa Zarządu Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.

I. Zamawiający:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach

KRS 0000432701

Reprezentowana przez Radosława Nowosielskiego – Prezesa Zarządu

adres korespondencyjny: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Gryźliny 64,

10-034 Stawiguda

tel. 502 538 766 – Radosław Nowosielski

e-mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa AVGAS 100 LL do dalszej odsprzedaży w ilości 4500 litrów, z przeznaczeniem do tankowania samolotów na lądowisku w Gryźlinach, gmina Stawiguda, województwo warmińsko-mazurskie.

Zakres zamówienia publicznego : Paliwo powinno odpowiadać normie DEF STAN 91-90 ed.3 ASTMD 910 ws. wymagań dotyczących produktu WT.

III. Termin realizacji zamówienia publicznego: – do 09.11.2019 roku do godz. 16.00

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu dostawy maksymalnie do 15.11.2019 roku pod warunkiem, pisemnego uzgodnienia tego terminu z zamawiającym oraz uzyskania lepszej ceny (np. w związku z łączonym transportem dostawy).

W powyższym przypadku wykonawca składa ofertę wariantową – pierwsza z podaniem terminu do 09.11.2019 r. oraz drugą z podaniem terminu dostawy do 15.11.2019 r.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1. Posiadanie wymaganych obowiązującym prawem uprawnień do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia,

2. Posiadanie środka transportu do wykonania usługi.

3. Wykonawca umożliwi pobranie 2 próbek dostarczonego paliwa, które po odpowiednim oznakowaniu przez strony, będą zdeponowane po jednej: u zamawiającego i wykonawcy.

4. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia że paliwo spełnia żądane normy i w razie wypadku, z powodu wadliwego paliwa, wykonawca bierze na siebie wszelkie konsekwencje wynikające z postępowania przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz innych służb.

V. Wymagania dotyczące ceny oraz sposób oceny ofert:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.

2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena ofertowa brutto 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Podpisaną ofertę należy przesłać Zamawiającemu do dnia 31.10.2019 roku do godz. 15.00 (włącznie) – pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu oferty) lub – pocztą elektroniczną na adres :

fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VII. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Radosław Nowosielski tel. 502 538 766

e-mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty – link

Radosław Nowosielski Prezes Zarządu

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku środków finansowych na jego realizację lub jeżeli realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym