FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty – zamówienie publiczne o wykonanie usługi koszenia trawy.

Zawiadomienie o wyborze oferty – zamówienie publiczne o wykonanie usługi koszenia trawy.

FG.V.8.2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach

z a w i a d a m i a,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zostały złożone następujące oferty: 

Ocena złożonych przez Wykonawców ofert:

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty. Oferty złożone przez Gospodarstwo Rolne Cichowski Krzysztof oraz Impel System sp. z o.o. nie wymagały uzupełnienia ani złożenia wyjaśnień. Jedynym kryterium oceny była cena.

L.p.WykonawcaCena ofertowa brutto (zł)
1.Gospodarstwo Rolne Cichowski KrzysztofKostrzewy 9A, 11-320 Jeziorany32.400,00 zł
2.Impel System sp. z o.o.Al. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław492.765,12 zł

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Gospodarstwo Rolne Cichowski Krzysztof, 

Kostrzewy 9A, 11-320 Jeziorany

Cena ofertowa- kwota brutto: 

32.400 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych 0/100)

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta niniejszego Wykonawcy spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

Podpisanie umowy: Zamawiający telefonicznie ustali datę i miejsce podpisania umowy.

Adam Sternicki

Prezes Zarządu