FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI KOSZENIA TRAWY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI KOSZENIA TRAWY

Olsztyn, dnia 14.07.2021 r

FG.V.3.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu spółkiFotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. nr 1/2021 z dnia 01.03.2021 roku.

I.   Zamawiający:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach 

KRS 0000432701 

Reprezentowana przez Wojciecha Kałudzińskiego – Prokurenta

adres korespondencyjny:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Gryźliny 64, 10-034 Stawiguda

tel. 503 002 075 /Wojciech Kałudziński /

fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

   II.   Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi koszenia traw i samosiewów na gruntach wraz z jej zbiórką, których powierzchnie oraz położenie (wraz z nr. działek ewidencyjnych) wskazano we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 – stanowiącym integralną część zaproszenia do złożenia oferty (załącznik nr 2).

Standard koszenia traw i samosiewów, dopuszczalna wysokość odrostów:

– maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu 10 cm

Zakres zamówienia publicznego i wymagania Zamawiającego:

Koszenie traw i samosiewów wraz z jej zbiórką (z wyłączeniem działek z grupy upraw: kukurydza, zboże oraz wierzba energetyczna) wskazanych we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 oraz z wyłączeniem działek o których mowa w SPROSTOWANIU – Załącznik nr 5.  Wykonawca zobowiązany jest do skoszenia nie mniej niż 80 % i nie więcej niż do 85 % powierzchni upraw każdej z działek ewidencyjnych (zawartych w programie botanicznym). Zamawiający zaleca by skoszonych zostało 82,5% upraw każdej z działek ewidencyjnych wyłącznie w miejscach wskazanych na mapach będących integralnym załącznikiem do zaproszenia (załącznik nr 4). 

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

– do 30 września 2021 roku

IV.  Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia;
d. nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia -nie spełnia na podstawie oświadczenia dostarczonego przez Wykonawcę.

V. Wymagania dotyczące ceny, płatności oraz sposób oceny ofert:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.
  2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.
  3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena ofertowa brutto 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną i podpisaną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 23.07.2021 roku do godz. 15.00 (włącznie) – decyduje data wpływu oferty:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

– pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu oferty) na adres: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,
Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda lub

– pocztą elektroniczną na adres:  fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VII.  Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Wojciech Kałudziński

tel. 503 002 075

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyny. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na miejscach upraw

Załączniki: