FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI KOSZENIA TRAWY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI KOSZENIA TRAWY

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 53) oraz Zarządzenia Nr 1/2020  z dnia 27.03.2020r. Prezesa Zarządu Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.

I.   Zamawiający:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach

KRS 0000432701

Reprezentowana przez Adama Sternickiego – Prezesa Zarządu

adres korespondencyjny:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Gryźliny 64,  11-034 Stawiguda

tel. 510 030 320 /Adam Sternicki /

fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

   II.   Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi koszenia trawy na gruntach, których powierzchnie oraz położenie (wraz z nr. działek ewidencyjnych) wskazano we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 – stanowiącym integralną część zaproszenia do złożenia oferty (załącznik nr 2).

Zakres zamówienia publicznego  i wymagania Zamawiającego:

Koszenie trawy wraz z jej zbiórką (z wyłączeniem działek z grupy upraw: kukurydza, zboże oraz wierzba energetyczna) wskazanych we Wniosku o przyznanie płatności  na rok 2020. Wykonawca zobowiązany jest do skoszenia nie mniej niż 80 % i nie więcej niż do 85 %  powierzchni upraw każdej z działek ewidencyjnych (zawartych w programie botanicznym). Zamawiający zaleca by skoszonych zostało 82,5% upraw każdej z działek ewidencyjnych wyłącznie w miejscach wskazanych na mapach będących integralnym załącznikiem do zaproszenia (załącznik nr 3). 

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

do 30 września 2020 roku.

IV.  Wymagania dotyczące  Wykonawcy: a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia;
d. nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia dostarczonego przez Wykonawcę.

V. Wymagania dotyczące ceny oraz sposób oceny ofert:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.
  2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.
  3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:  cena ofertowa brutto 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną i podpisaną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 30.06.2020 roku do godz. 15.00.(włącznie)– decyduje data wpływu oferty:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

– pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu oferty) na adres: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. , 
Gryźliny 64,  11-034 Stawiguda lub

– pocztą elektroniczną  na adres :  fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VII.  Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Adam Sternicki

tel. 510 030 320

e-mail:  fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyny. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na miejscu uprawy

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
    1. Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie płatności na 2020 rok,
    2. Załącznik nr 3 – Mapy 2020.

Adam Sternicki – Prezes Zarządu