FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania: „Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania: „Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003”.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 Dotyczy postępowania: „Budowa hangaru wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dz.nr 652/25, obręb Gryźliny 0003”. 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej: PZP, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. 

– Cena – waga 60 % 

– Przedłużenia rękojmi i gwarancji – waga 40 %. 

Wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona przez: 

ANGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. , 10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/222 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz  łączną punktację: 

LP Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy Cena brutto PLN Punkty w kryterium cena Przedłużenie rękojmi i gwarancji Suma.
1 ANGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/222 NIP 7393908928 435 243,776036 miesięcy60
  • II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

  • III. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w art. 308 ust 2, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust.3 pkt. 1) lit. a) PZP. 

Adam Sternicki -Prezes Zarządu