FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DEMONTAŻ, TRANSPORT, MONTAŻ ORAZ KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PRACY, KONTENEROWEJ STACJI TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DEMONTAŻ, TRANSPORT, MONTAŻ ORAZ KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PRACY, KONTENEROWEJ STACJI TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 28.04.2014r. Prezesa Zarządu Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.

I. Zamawiający:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach

KRS 0000432701

Reprezentowana przez Radosława Nowosielskiego – Prezesa Zarządu

adres korespondencyjny:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. Gryźliny 64, 10-034 Stawiguda

tel. 502 538 766 – Radosław Nowosielski

e-mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport, montaż oraz kompleksowe przygotowanie do pracy, kontenerowej stacji tankowania statków powietrznych (samolotów, śmigłowców) z funkcją magazynowania i wydawania benzyny lotniczej JET na potrzeby lotniska w Gryźlinach (11-034 Stawiguda) wraz z podłączeniem niezbędnej instalacji elektrycznej.

Zamawiający wymaga aby:

– transport kontenerowej stacji paliw odbył się specjalistycznym środkiem transportu (z miejscowości Kamień Duży k. Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) na lotnisko w m. Gryźliny w gm. Stawiguda ((woj. warmińsko-mazurskie)

– w chwili przekazania, stacja była gotowa do uruchomienia na stanowisku pracy. Użyte do montażu materiały i elementy muszą odpowiadać wymaganiom międzynarodowych norm i przepisom dotyczących tankowania statków powietrznych

– w dniu przekazania stacja posiadała wszystkie wymagane prawem zezwolenia dot. obrotu paliwami płynnymi, tzn. Urzędu Dozoru Technicznego oraz Urzędu Miar

Parametry techniczne stacji: – zbiornik magazynowy naziemny jednokomorowy o łącznej pojemności nominalnej V= 10m3, posadowionego na dwóch stopach,

– odmierzacz dystrybucyjny, za pomocą którego realizowane są wszystkie funkcje technologiczne, znajduje się w zamykanej odpornej na warunki atmosferyczne obudowie, jest przystosowany do podłączenia rurociągów technologicznych (ze zbiornikiem) i wyposażony w instalację elektryczną.

Zespoły i elementy stacji paliw:

 • zespół pompowo-odgazowujący (pompa paliwa lotniczego z dwoma filtrami ochronnymi i odgaźnikiem),
 • silnik elektryczny napędu pompy min. 0,75kW,
 • filtr – monitor do paliwa lotniczego,
 • manometr różnicowy
 • licznik paliwa z kalkulatorem elektronicznym,
 • aluminiowe zwijadło węża z piastą do paliwa lotniczego o napędzie sprężynowym,
 • wąż tankujący do paliwa lotniczego, L=15 m z przeziernikiem i pistoletowym zaworem wydawczym
 • osprzęt technologiczny, połączenia rurowe, układy sterowania i kontroli,
 • tablica informacyjna – opis elementów obsługowych,
 • schemat instalacji z opisem,
 • instalacja antyelektrostatyczna – zwijadło z linką nierdzewną min. 30mb i zaciskiem szczękowym,
 • wyłącznik główny zasilania

Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej, na miejscu realizacji zadania.

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

1. Odbiór stacji kontenerowej z m. Kamień Duży i jej transport na lotnisko w m. Gryźliny – od dnia 25.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r.

2. Uruchomienie stacji paliw na lotnisku w Gryźlinach do dnia 04.01.2020 roku do godz. 16.00

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1. Posiadanie wymaganych obowiązującym prawem uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia lub dysponowanie podmiotami/osobami posiadającymi takie uprawnienia.

V. Wymagania dotyczące ceny, płatności oraz sposób oceny ofert:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1- wzór formularza oferty) zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.

2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.

3. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od protokolarnego przekazaniu przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości do 50 % jego wartości.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena ofertowa netto 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty: Podpisaną ofertę należy: przesłać/dostarczyć Zamawiającemu do dnia 08.11.2019 roku (włącznie), pocztą/kurierem (decyduje data wpływu oferty), pocztą elektroniczną na adres : fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl lub osobiście.

VII. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Radosław Nowosielski

tel. 502 538 766

e-mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty – link

Radosław Nowosielski Prezes Zarządu

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku środków finansowych na jego realizację lub jeżeli realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.