FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY Sp. z o.o. GRYŹLINY 64 | 11­-034 Stawiguda
+48 510 030 320
fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PNIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PNIU

Zaproszenie do złożenia oferty Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 28.04.2014r. Prezesa Zarządu Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.

I. Zamawiający: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach KRS 0000432701 Reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Radosława Nowosielskiego

Adres korespondencyjny/osoba do kontaktu: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. 502 538 766 – Radosław Nowosielski

adres mailowy: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wycięcie i sprzedaż wierzby energetycznej na pniu, położonej w mieście Jeziorany, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 133/20. Zakres zamówienia publicznego i wymagania Zamawiającego: Wycięcie i sprzedaż wierzby energetycznej na pniu w tym: – Ścinka na całej plantacji powinna być przeprowadzona na wysokości od 10 cm do 30 cm nad ziemią.

Prace związane z wykonaniem ścinki, transportem wierzby i składowaniem powinny być dokonane z najwyższą starannością aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia na plantacji.

Sprzedaż biomasy powstałej ze ścięcia wierzby energetycznej.

III. Termin realizacji zamówienia publicznego: do 31.03.2020 roku.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia;

c. nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia dostarczonego przez Wykonawcę.

V. Wymagania dotyczące ceny oraz sposób oceny ofert:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – uwzględniającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.

2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena ofertowa brutto – 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną i podpisaną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 22.11.2019 roku do godz. 15.00 (włącznie) – decyduje data wpływu oferty: osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres:

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Plac Bema 5,

10-516 Olsztyn

lub pocztą elektroniczną na adres :

fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VII. Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Radosław Nowosielski tel. 502 538766

e-mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny. Przed złożeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu plantacji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty – link

Radosław Nowosielski – Prezes Zarządu

Link do ogłoszenia: http://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/495154/fotowoltaika_gryzliny__zaproszenie_do_zlozenia_oferty_na_sprzeda